در این بار ها،گشتاور بار متناسب با مجذور سرعت تغییر میکند یعنی با تغییر سرعت، گشتاور و توان مصرفی آن ها دچار تغییر میشود . به طوری که در سرعت های پایین ، به گشتاور کمتری نسبت به سرعت های بالا نیاز دارند. نمونه کاربرد بار های گشتاور متغیر میتوان به فن ها و پمپ ها اشاره نمود.

در این بار ها،مشخصه ی گشتاور بار به سرعت بستگی ندارد یعنی با تغییر سرعت ،گشتاور بار تقریبا ثابت می ماند. نمونه کاربرد بار های گشتاور ثابت میتوان به نوار نقاله ها اشاره نمود.