راه اندازی موازی چند موتور با یک درایو در الگوریتم کنترل اسکالر